FEMALE BIDET BATTERY - DUAL

OUR PRODUCTS > PP-R FITTINGS > FEMALE BIDET BATTERY - DUAL

DBK-200012 PP-R DİŞİ  TAHARET BAĞLANTISI  PN 25 -ÇİFT GİRİŞ Ø20x1/2" 
DBK-250012 PP-R DİŞİ  TAHARET BAĞLANTISI  PN 25 -ÇİFT GİRİŞ Ø25x1/2" 
DBK-250034 PP-R DİŞİ  TAHARET BAĞLANTISI  PN 25 -ÇİFT GİRİŞ Ø25x3/4"